top of page

近期活動

導師培訓課程

 • 桌上遊戲體驗課程
   

 • 桌上遊戲證書培訓課程

未來活動

導師培訓課程

 • 桌上遊戲體驗課程
   

 • 桌上遊戲證書培訓課程
   

 • ​高雄Turn on 遊戲展及聽講證書課程
   

 • 網上小工具分享會
   

 • ZOOM 指導課程

過往活動

導師培訓課程

 • 遊戲治療簡介會
   

 • 桌上遊戲體驗課程
   

 • 桌上遊戲訓練課程
   

 • 中文讀寫的輔助工具及教學心得分享會

員工活動

 

 • 皮革製作體驗及參觀分享工作坊

bottom of page